MULTI PULSE (CS1-RL)

Description

CS1-RL เป็นอุปกรณ์แสดงผลความถี่ ความแม่นยำสูง สามารถรับช่วงความถี่ตั้งแต่ 0.01 HZ – 100 KHZ หน้าจอสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงค่าสูงขึ้น ตามค่าอินพุทมี พอร์ต สื่อสาร Rs-485 สำหรับส่งข้อมูล และบันทึกไว้ใน Data logger เหมาะ สำหรับงานแสดงค่า RPM รอบต่อนาทีอัตราการไหล ความเร็วรอบของเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ Pulse output