DIGITAL MULTI-FUNCTION METER

Category:

Description

ENTES คือผู้นำทางด้านดิจิตอลมิเตอร์ โดยมีการวิจัย และผลิตดิจิตอลมิเตอร์ออกมา ให้ใช้งานหลายรูปแบบ ทั้งแบบดิจิตอลมิเตอร์แยกค่าการวัด แต่ละประเภทหรือ จะเป็นแบบ Multi-Function Meter ซึ่งเป็นการรวมค่า การวัดทางไฟฟ้าไว้ภายในตัวเดียวกัน ทำให้ลูกค้า สามารถเลือกใช้งานในกลุ่มสินค้าประเภทดิจิตอลมิเตอร