MRT SOFT

Category:

Description

MRT Soft Professional เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารและวางแผนการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสทธิภาพ  โปรแกรมจะทำการคำนวนค่า DEMAND แบบ REAL TIME พร้อมทั้งประมาณการค่า DEMAND ล่วงหน้าก่อนครบ 15 นาที