MU 2300

Category:

Description

MU-2300 เป็นอุปกรณ์ป้องกันปัญหาในระบบไฟฟ้าอันเนื่องจากความผิดปกติทางด้านแรงดันด้วยระบบปฎิบัติการแบบ digital microprocessor  ที่สามารถตอบสนองได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำต่อการป้องกันระบบไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ